Informacija

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Apibrėžtys:
  • Interneto svetainė – interneto domene seospiders.lt veikianti interneto svetainė.
  • Duomenų valdytojas – Interneto svetainės savininkas UAB „SEOvoras“, kodas 302928919, buveinė Kovo 11-osios g. 28-23, Kaunas, veiklos vykdymo adresas: Technikos g. 7, Kaunas.
  • Duomenų valdytojas yra Interneto svetainės administratorius.
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti pagal vardą ir pavardę, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, asmens kodas, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių.
  • Naudotojas – Interneto svetainės lankytojas.
  • Šios privatumo politikos tikslas aiškiai ir suprantamai pateikti Internetinės svetainės Naudotojams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą.

 

INTERNETO SVETAINĖJE RENKAMI ASMENS DUOMENYS

 1. Duomenų valdytojas yra SEO ir Google Ads paslaugas teikianti įmonė.
 2. Interneto svetainė yra laisvai prieinama visiems viešojo interneto tinklo naudotojams.
 3. Interneto svetainės Naudotojas gali susisiekti su Interneto svetainės savininku, užpildant ir pateikiant užklausą. Pateikdamas užklausą Interneto svetainėje Naudotojas sutinka, kad Duomenų valdytojas apdorotų Naudotojo užklausos formoje pateiktus duomenis, veikloje, susijusioje su privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Sutikimas duodamas pažymint atitinkamą frazę užklausos formoje.
 4. Nors asmens duomenys pateikiami savanoriškai, nepateikus užklausai būtinų duomenų ir nedavus sutikimo juos apdoroti, Naudotojas negalės susisiekti su Interneto svetainės savininku.
 5. Naudotojui pateikus užklausą Duomenų valdytojas turi galimybę sužinoti šiuos Naudotojo asmens duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius ir kitus Naudotojo pateiktus duomenis.

 

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agreeSlapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti.Sutinkant su nuostatomis1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktasNaudojamas saugoti naršymo sesijos raktą.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
APISID, CONSENT, HSID, NID, S, SAPISID, SID, SIDCC, SSIDgoogle.comSlapukai naudohami Google Recaptcha testoĮėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
Statistikos slapukai
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Pirmo įėjimo į puslapį metu2 metai
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metu10 minučių
_gidSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.Įėjimo į puslapį metuIki interneto svetainės lango uždarymo
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmzgoogleNaudojamas vartotojams ir sesijoms atskirti. Slapukas sukuriamas, kai vykdoma javascript biblioteka ir nėra esamų __utma slapukų. Slapukas atnaujinamas kiekvieną kartą, kai duomenys siunčiami į „Google Analytics“.Įėjimo į puslapį metu10min - 2 metai
_hjIncludedInSampleHotjarSlapukas nustato, ar vartotojas yra įtrauktas į Hotjar sekamų veiksmų kanaląĮėjimo į puslapį metu10min - 2 metai
 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS, TIKSLAI

 1. Asmens duomenys tvarkomi žemiau nurodytu teisiniu pagrindu:
  • asmens duomenys tvarkomi pagal Naudotojo duodą sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi su Naudotojo užklausa susijusiais tikslais;
  • tvarkyti asmens duomenis būtina, kad Duomenų valdytojas įvykdytų sutartį, kurios šalis yra Naudotojas;
  • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

 

NAUDOTOJO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie duomenų tvarkymą, bei teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi. Duomenų valdytojas rinkdamas asmens duomenis suteikia informaciją apie save; nurodo tikslus, kokiais tvarkomi asmens duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis privaloma pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės.
 2. Naudotojas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Duomenų valdytojas parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kreipimosi užregistravimo dienos. Naudotojo prašymu tokie duomenys pateikiami raštu. Naudotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.
 3. Naudotojas turi teisę reikalauti ištaisyti duomenis. Neteisingi, neišsamūs ar netikslūs Naudotojo asmens duomenys ištaisomi asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 4. Naudotojas turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu. Toks nesutikimas gali būti pareikštas duomenų rinkimo metu nepažymint atitinkamos frazės užklausos formoje. Šiuo atveju Duomenų valdytojas gali sustabdyti teikiamas paslaugas, kol ginčas bus išspręstas arba paslaugos teikimas nutrauktas.
 5. Naudotojas turi teisę reikalauti ištrinti duomenis.
 6. Naudotojas turi teisę į duomenų perkeliamumą. Asmens duomenys pateikiami įprastai naudojamais atviraisiais formatais (pvz., PDF, XML, JSON, CSV, HTML).

 

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Naudotojų asmens duomenys apdorojami laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, juo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, nuostatų.
 2. Duomenų valdytojas įsipareigoja itin rūpestingai saugoti Naudotojų asmens duomenis.
 3. Saugodamas apdorojamus duomenis Duomenų valdytojas taiko technines ir organizacines priemones, saugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto pašalinimo, apdorojimo ir saugojimo pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679, bei nuo duomenų keitimo, praradimo, pažeidimo ar sunaikinimo.

 

SKUNDAI

 1. Naudotojai gali pateikti skundus dėl naudojimosi Interneto svetaine raštu, siųsdami registruotą laišką Duomenų valdytojo registruotos buveinės adresu.
 2. Skunde turėtų būti nurodyti skundo teikėjo duomenys, leidžiantys pateikti skundo teikėjui atsakymą, sutikimas leisti naudoti asmens duomenis skundo nagrinėjimo procedūros tikslams ir trumpas problemos aprašymas.
 3. Naudotojas bus informuotas apie skundo sprendimą per 30 dienų nuo skundo pateikimo dienos, skundo paraiškoje Naudotojo nurodytu adresu.

 

Šios sąlygos ir nuostatos taikomos nuo 2020-01-31 iki tol, kol bus atšauktos arba pakeistos Duomenų valdytojo.